Flaş Haber Yeni

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ'NE PERSONEL ALINACAK

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ'NE PERSONEL ALINACAK

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesine 66 personel alınacak

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’ne istihdam  edilmek  ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Puanı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 66 (altmış altı) sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirme yapılacak.

A-GENEL ŞARTLAR:
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 2-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3-Adayın başvurduğu pozisyon niteliğine göre 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. 4-Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
5-Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
6-Tercih edilecek pozisyon için belirlenen özel şartları taşıyor olmak.
7-İlgili  birimin  yönetimi  tarafından  belirlenecek saatlerde,  yapılacak  görev  gereği  mesai  saatleri  dışında,  hafta  sonlarında  ve vardiyalı çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
8-Başvuracak  adayların  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu'nun  4/B  maddesinin  "Bu  şekilde  istihdam  edilenler,  hizmet  sözleşmesi  esaslarına aykırı  hareket etmesi  nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya  sözleşme dönemi içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile  belirlenen istisnalar hariç  sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde,  fesih  tarihinden  itibaren  bir  yıl  geçmedikçe  kurumların  sözleşmeli  personel  pozisyonlarında  istihdam edilemezler" hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
B-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
1-Adaylar 03-19 Nisan 2024 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden “Süleyman Demirel Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya  “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr  internet adresi üzerinden e-Devlet şifreleri  ile  giriş yaparak başvuruda bulunabilecek olup şahsen, posta veya diğer yollarla yapılan başvuralar kabul edilmeyecektir.
2-Adaylar   ilan   edilen   pozisyonlardan  sadece   birine   başvuru   yapabilecektir.   Birden   fazla   pozisyona   müracaat   eden   adayların  başvuruları geçersiz sayılacaktır.
3-Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet Kapısı üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile  temin  edileceğinden  adaylardan  başvuru  aşamasında  bu  belgeler  istenilmeyecektir.  Adayların  söz  konusu  bilgilerinde  hata  mevcut  ise  başvuru yapmadan  önce  ilgili  kurumlardan  gerekli  güncelleme/düzeltmeleri  yaptırmaları  gerekmektedir. Asıl  olarak  kazanan adayların ibraz  edecekleri belgeler Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.
4-Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet Kapısı üzerinden yükleyeceklerdir.
5-Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
6-Başvuru  işleminin  süresi  içinde  hatasız,  eksiksiz  ve  bu  ilanda  belirtilen  hususlara  uygun  olarak  yapılmasından,  istenilen  belgelerin  başvuru aşamasında   sisteme   yüklenmesinden,   başvuruda   bulunan   adaylar   sorumludur.   Bu   hususlara   riayet   etmeyen   adaylar  herhangi  bir  hak  talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.
7-Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir.
C-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1-Üniversitemiz Sözleşmeli Personel Alım Komisyonu tarafından, ilanımıza yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları  taşıyıp  taşımadıkları bakımından incelenecek olup,  ilanda  belirtilen genel  ve  özel  şartları  taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
2- Başvurusu kabul edilenlerden, 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak  sıralama  esas alınmak suretiyle ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon adedi kadar asıl ve 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. KPSS  puanlarının eşit  olması halinde  diploma  mezuniyet  notu  (4’lük  ve  5’lik  not  sisteminin  100’lük  not  sistemine  çevrilmesinde  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığınca  belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.) yüksek olan aday, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik verilecektir.
3-Adaylar başvuru sonuçlarını başvuru süresinin bitimi tarihinden itibaren 10 (on) iş günü sonrasındaki ilk iş günü içinde Kari yer Kapısı-Kamu İşe Alım   Platformu   (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)   internet   adresi   üzerinden   öğrenebileceklerdir.   Ayrıca   atanmaya   hak   kazanan   adayların hazırlayacağı  belgeler,  belgelerin  teslim  yeri,  teslim  zamanı  Üniversitemizin  web  sayfasında  duyurulacaktır.  Aranan  nitelik  ve  şartları  taşıdığı  halde istenilen belgeleri süresi içerisinde ibraz etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
4-Sözleşmeli  Personel  Alımı  ile  ilgili  tüm  duyuruların  Üniversitemizin  web  adresinden  (https://w3.sdu.edu.tr/)  takip  edilmesi  gerekmektedir.
Üniversitemizin web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
5-Asıl  olarak  kazanan  adaylardan  süresi  içerisinde  istenilen  belgeleri  tamamlayarak  başvurmayan,  feragat  eden veya  aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
6-KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel  şartlara  sahip  olmayan adaylar  değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik  evrak,  yanlış,  yanıltıcı  veya  yalan beyanda bulunan adaylar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
7-  Atanmaya hak kazanan adayların güvenlik soruşturması ve  arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde hizmet  sözleşmesi yapılacak  olup, sözleşmede  belirtilen  şartları  yerine  getirmeyen  adayların  sözleşmeleri  1  (bir)  ay  içinde  feshedilecektir.  Yanlış,  yanıltıcı  veya  yalan  beyanda  bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
8-  Başvuru  ve  sözleşme  imzalama  işlemleri  sırasında  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  veya  şartları  taşımadığı  tespit  edilenlerin  sözleşmesi yapılmaz,  sözleşme  yapılmış  olsa  dahi  işe  alınması  açısından  gerekli  olan  niteliklerden  herhangi  birini  taşımadığının  sonradan  anlaşılması,  işe  alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir.
9- Üniversitemiz, ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres                                   :  Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Yerleşkesi Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı 32260 Merkez/ISPARTA Elektronik İletişim Adresi   :  https://persdb.sdu.edu.tr/tr/iletisim
e-Posta                                :  [email protected]

ŞARTLARI VE POZİSYONLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Hale Pak