Yeni yılla birlikte hükümlüler, iyi hal tespitinde 6 ayda bir idare ve gözlem kurulunca değerlendirmeye tabi tutulacak

Hükümlülerin iyi hali, 1 Ocak 2021’den itibaren en geç 6 ayda bir idare ve gözlem kurulunca yapılacak değerlendirmelerle belirlenecek. TBMM’de 14 Nisan 2020’de kabul edilen, kamuoyunda “İnfaz Yasası” olarak bilinen ve çok sayıda kişinin cezaevinden tahliyesinin önünü açan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un, hükümlülerin iyi hal değerlendirmelerine yönelik yeni düzenlemeleri içeren hükümleri Adalet Bakanlığınca 1 Ocak 2021’de uygulanmaya başlanacak. Buna göre hükümlüler, ceza infaz kurumlarında bulundukları tüm aşamalarda, ceza infaz kurumlarının düzen ve güvenliği amacıyla konulmuş kurallara uyup uymadığı, haklarını iyi niyetle kullanıp kullanmadığı, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirip getirmediği, uygulanan iyileştirme programlarına göre toplumla bütünleşmeye hazır olup olmadığı, tekrar suç işleme, mağdura veya başkalarına zarar verme riskinin düşük olup olmadığı hususlarında idare ve gözlem kurulu tarafından iyi halin belirlenmesi için en geç 6 ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacak. Değerlendirmede, infazın tüm aşamalarında hükümlülerin katıldığı iyileştirme ve eğitim-öğretim programları ile spor ve sosyal faaliyetler, kültür ve sanat programları, aldığı sertifikalar, kitap okuma alışkanlığı, diğer hükümlü ve tutuklular ile ceza infaz kurumu görevlileri ve dışarıyla olan ilişkileri, işlediği suçtan dolayı duyduğu pişmanlığı, ceza infaz kurumu kuralları ile kurum bünyesindeki çalışma kurallarına uyumu, aldığı disiplin cezaları dikkate alınacak. Toplam 10 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar ile terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlar hakkında yapılacak açık ceza infaz kurumuna ayırmaya, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına ve koşullu salıverilmeye ilişkin değerlendirmelerde idare ve gözlem kuruluna cumhuriyet başsavcısı veya belirleyeceği bir cumhuriyet savcısı başkanlık edecek.

UZMANLAR DA KATILACAK

Ayrıca, idare ve gözlem kurulunda cumhuriyet başsavcısı tarafından belirlenen bir izleme kurulu üyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından uzmanlar da yer alacak.

İyi halin değerlendirilmesi amacıyla, kurumda kalacağı süre 6 aydan az olan hükümlüler hakkında “gözlem değerlendirmesi”, 6 aydan fazla olan hükümlüler hakkında ise “gelişim değerlendirmesi” yapılacak, 4 uzman tarafından rapor hazırlanacak. Hükümlünün infaz sürecinde gösterdiği gelişim 6 ayda bir yönetim, eğitim ve öğretim, psikososyal yardım ile güvenlik ve gözetim servisleri tarafından hazırlanan raporla puanlanacak. Değerlendirmede, hükümlünün gösterdiği gelişim “artı puan”, aldığı disiplin cezaları “eksi puan” olacak, bu şekilde “gelişim puanı” belirlenecek. Gelişim puanı, belirlenen eşik puanın altında kalan hükümlüler hakkında açık ceza infaz kurumuna ayrılma, kalan cezasını denetimli serbestlik tedbiri altında infaz etme veya ceza infaz kurumlarından doğrudan koşullu salıverilme öncesinde iyi hal kararı verilemeyecek.

AA