Flaş Haber Yeni

EKMEK TEMİNİ

EKMEK TEMİNİ

EKMEK TEMİNİ
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. BURDUR ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Ekmek Temini mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 

İKN

:2024/55748

1-İdarenin  
a) Adı :TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. BURDUR ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :SEKEREVLERI MAHALLESI YUNUS EMRE CADDESI 2 15220 BURDUR MERKEZ/BURDUR
c) Telefon ve faks numarası :2482331935 - 2482331267
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın  
a) Adı :Ekmek Temini
b) Niteliği, türü ve miktarı :Fabrikamız ihtiyacı olan ±%20 toleranslı 218.000 Adet (±%5) 50 Gr. Roll Ekmek, 1.000 Adet Susamlı Ramazan Pidesi (300 Gr.) ve 15.000 Adet Normal Ekmek (230 Gr.) temin edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :T.Ş.F.A.Ş. Burdur Şeker Fabrikası
ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Fabrikamızca talep edilecek ekmek her gün en geç öğle yemeğinden önce saat 09:30 a kadar ve kampanya döneminde akşam yemekleri öncesi saat 16:30 a kadar 12 ay boyunca teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi :01.03.2024
3-İhalenin  
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :08.02.2024 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Toplantı Salonu (E-İhale)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Yüklenici, Gıda Üretim İzin Belgesini ihale dosyasına koymak zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
                                                                               TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

#ilangovtr BASIN NO:ILN01974336