Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından geçmiş döneme ait aidat borçlarının yapılandırılacağı bildirildi. Yapılandırmanın son başvuru tarihi ise 31 Ocak 2021 olarak belirlendi

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası, geçmiş dönemlere ait aidat borçlarının yapılandırılacağını duyurdu. Yapılandırma başvurularının 31 Ocak 2021 tarihine kadar alınacağı bildirilen duyuruda, “Değerli Üyelerimiz, 7256 Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun, 17.11.2020 tarihinde 31307 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun 4.maddesinin 6. fıkrası uyarınca; Anılan madde 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önceki aidat alacaklarının tahsili için uygulanacaktır.2020 yılı 1. Taksit aidatları yapılandırma kapsamına dahildir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 17.11.2020 tarihinden önce üyelerimizin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Odamız Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir. Kısmen ödeme olması halinde, bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacaktır. Üyelerimizin yapılandırmadan yararlanabilmesi için 31 Ocak 2021 tarihine kadar bir dilekçe ile Odamıza başvuru yapması gerekmektedir.  Yapılandırmaya konu olacak aidat borcu asılları, başvuru dilekçesinde belirtilmek kaydıyla, peşin veya 6 eşit taksit olarak ödenebilecektir. 6 aylık taksit yapılması durumunda birinci taksitin son ödeme günü 28 Şubat 2021 olup, kalan beş taksit 1’er aylık dönemler halinde tahsil edilecektir. Taksitlerden herhangi birinin Kanunda öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline döndürülecektir. Ödenmeyen kısma 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir” denildi.

HABER MERKEZİ