• İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) tanıtım ve bilgilendirme toplantısı Burdur Valisi Ali Arslantaş Başkanlığı’nda yapıldı.
  • Afetlerin etkilerinin en aza indirmek adına yapılması planlanan çalışmaların anlatıldığı toplantısı önemli mesajlar veren Burdur Valisi Ali Arslantaş; “İlimizin deprem bakımından büyük risk taşıyan iller arasında olması, iklim değişikliği nedeniyle kuraklık, sel gibi bölgesel afetlerin meydana gelmesi yaşanacak afetlere hazırlıklı olmanın hayati bir zaruret olduğunu göstermektedir” dedi.

*Burdur Valiliği İl Afad Müdürlüğü  tarafından İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) tanıtım ve bilgilendirme toplantısı  yapıldı. Burdur Valisi Ali Arslantaş Başkanlığı’nda bugün Burdur İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda saat 14.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşen toplantıda 2021 Eylül ayına kadar hayata geçirilmesi planlanan İRAP amaç ve hedefleri hakkında sunumda bulunuldu. Burdur Vali Yardımcısı İbrahim Özkan, İlçe Kaymakamları, il, ilçe, belde belediye başkanları, sivil toplum örgütleri başkan ve temsilcileri ile kurum müdürlerinin hemen hemen tamamının katıldığı toplantıda konuşmada bulunan Burdur Valisi Ali Arslantaş; “Afet toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olaydır. Afetler, insanlık tarihi boyunca süregelmiş, bazı medeniyetleri ortadan kaldırmaya varacak kadar yıkıcı etkilere yol açabilmiştir.  Bugün yerkürenin geçirmekte olduğu değişimler ve özellikle insanın doğayı etkileyen tasarrufları afetlerin nitelik ve niceliğini etkilemektedir. Artan nüfus, plansız kentleşme, ekosisteme zarar veren ekonomi/sanayi politikaları gibi gelişmelerin etkisiyle afetlerin meydana gelme sıklığı ve şiddetinde önemli bir artış yaşanmakta, yeni doğal afet tipleriyle de karşılaşılmaktadır. Afetlerin yol açtığı insani ve ekonomik kayıplar ciddi boyutlara ulaşmıştır.  1998- 2017 yılları arasında iklimle ilişkili ve jeofizik afetlerden dolayı 1,3 milyon insan hayatını kaybederken, 2,4 milyar kişi, evsiz kalmış, yerinden edilmiş ya da acil yardıma muhtaç kalmıştır. Ölümlerin çoğu jeofizik olaylardan, ağırlıklı olarak deprem ve tsunamilerden kaynaklanırken, tüm afetlerin %91’ine sel, fırtına, kuraklık, sıcak hava dalgaları ve diğer aşırı hava olayları sebebiyet vermiştir. Sadece 2018 yılına bakıldığında 281 doğal afet gerçekleşmiş, 10.373 kişi hayatını kaybetmiş, 60 milyonu aşan insan afetlerden etkilenmiş, bunun dünya genelinde ekonomik maliyeti 131,7 Milyar Dolar olmuştur. Birleşmiş Milletler ‘in Afete Dirençli Şehirler Kampanyası, SENDAİ Afet Risk Azaltma Çerçevesi öncelikleri ve hedefleri doğrultusunda, İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde 81ilimizde İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlanacaktır.  İlimizin deprem bakımından büyük risk taşıyan iller arasında olması, iklim değişikliği nedeniyle kuraklık, sel gibi bölgesel afetlerin meydana gelmesi yaşanacak afetlere hazırlıklı olmanın hayati bir zaruret olduğunu göstermektedir” dedi.

 AMAÇ “…….HARCAMALARI AZALTMAK”

“İl afet risk azaltma planlarının hazırlanması ve uygulanmasıyla, şehirlerde güvenli bir yaşam sağlamak, kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak, afet risk azaltma bilinci oluşturmak, paydaşlar arasında iş birliğini artırmak, afet sırasında müdahale ve afet sonrasında iyileştirme için yapılan harcamaları azaltmak amaçlanmaktadır” sözlerinin altını çizen Burdur Valisi Ali Arslantaş; “Elazığ ve İzmir illerimizde yaşadığımız depremler sonrası yapılan değerlendirme bize göstermiştir ki afet öncesi yapılan 1 liralık risk azaltma harcaması afet sonrası yapılacak 7,6 liralık harcamaya denk gelmektedir. Bütün bu nedenlerden dolayı İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlama sürecinde kurum ve kuruluşlarımızın, STK’ların ellerinden gelen tüm katkıyı yapması gerekiyor. Sizlerin aktif katılımıyla oluşturacağımız plan, sağlam, sağlıklı, öngörülebilir olacak,  afetler karşısında hazır durumda olmamızı sağlayacak, can ve mal kaybını minimuma indirecektir.  İlimizin genel durumunun çok iyi bilinmesi, verilerin toplanması için tüm kurum ve kuruluşlarımıza önemli görevler düşüyor. Mevcut durumu ve insan kaynağımızı iyi değerlendirip, İlimizin karşı karşıya kalabileceği risklerin çok iyi analiz edilmesi gerekiyor.  İl Afet Risk Azaltma Planı içeriğinden de anlaşılacağı üzere teknik personellerden yararlanmanın gerek şart olduğu bir plan olması sebebiyle, kurumlarınızdan istenen personellerin teknik personel olması ve istenen bilgi ve belgelerin AFAD Müdürlüğümüze ivedilikle gönderilmesi işlerimizi oldukça hızlandıracaktır. İşinize yaramadığını düşündüğünüz, kurumdan uzaklaştırmak istediğiniz personelleri değil yeterli donanıma sahip ve yetkin personellerinizi görevlendirmeniz önem arz ediyor” diye konuştu.

“BİREYLERİN AFETLERE KARŞI BİLİNÇLENDİRİLMESİ ÖNEMLİ”

“İl Afet Risk Azaltma Planı çalışmalarının yanında afet risklerini azaltmada diğer önemli bir husus da bireylerin afetlere karşı bilinçlendirilmesidir” sözlerine vurgu yapan Burdur Valisi Ali Arslantaş; “2021 Afet Eğitim Yılı olması hasebiyle AFAD Müdürlüğümüzce yapılacak eğitim faaliyetlerine tüm kamu personellerinin katılması ve Temel Afet Bilinci Eğitimi alması konusu da il müdürü arkadaşlarımın sorumluluğunda yürütülecek bir faaliyet olacaktır”  dedi. “2021 yılının afetlere hazırlık yılı olmasından dolayı topyekûn seferber olacağız” sözlerinin altını çizdi.

 MÜDÜR TOKGÖZ SUNUM YAPTI

Burdur Valisi Ali Arslantaş’ın konuşmasını tamamlamasının ardından Burdur İl Afad Müdürü Yasin Tokgöz, İRAP hakkında sinevizyon eşliğinde sunumda bulundu. Amaç ve hedeflerini anlattı.  

Halil İbrahim Kara