banner73

10 Ağustos 2020 Pazartesi

KORONAVİRÜS ARABA PAZARINI DA OLUMSUZ ETKİLEDİ

TC. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI

30 Haziran 2020 Salı 16:29
TC.   TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

TC.

 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

 

6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

 

İHALE İLANI

 

 

 

ADI

 

 

BULUNDUĞU YER

 

 

İŞLETME

 

SÜRESİ

 

 

MUHAMMEN

 

BEDEL

 

 

GEÇİCİ

 

TEMİNAT

 

%10(TL)

 

 

İHALE

 

TARİHİ VE

 

SAATİ

 

 

İHALE

 

DOKÜMAN

 

BEDELİ (TL)

 

 

Başpınar Tabiat Parkı Kapı Girişi, Günübirlik Kullanım Alanı Temizliği ve Güvenliği, 8 Adet Kır Evi (Bungalov), 63 Adet Çadır ve 10 Adet Karavan Kamp Alanı,  ve 1 Adet Kıl Çadır Kır Lokantası İşletmeciliği İşi.

 

 

Isparta İli

 

Aksu İlçesi

 

Başpınar Tabiat Parkı

 

 

5+5 YIL

 

 

27.300,00 TLYıl

 

 

2.730,00

 

TL

 

 

07.07.2020 Salı Günü

 

Saat 1400

 

 

200,00 TL

 

 

 

 

A) Başpınar Tabiat Parkı Kapı Girişi, Günübirlik Kullanım Alanı Temizliği ve Güvenliği, 8 Adet Kır Evi (Bungalov), 63 Adet Çadır ve 10 Adet Karavan Kamp Alanı,  ve 1 Adet Kıl Çadır Kır Lokantası İşletmeciliği İşi 07.07.2020 Salı Günü saat 1400 da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35a maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29a maddesine göre “KAPALI TEKLİF USULÜ” ile yapılacaktır Ayrıca; 31012007 tarih ve 26420 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 5577 sayılı Kanun uygulanacaktır.

 

B)İhale Tarım ve Orman Bakanlığı 6 Bölge Müdürlüğü, Bahçelievler Mahallesi Stadyum Caddesi No1 MerkezBURDUR adresindeki Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

 

C) İstekliler ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri Dış Zarf içine koyarak sıra numaralı alındı karşılığında, 07.07.2020 Salı Günü saat 1400’e kadar  ihalenin yapılacağı Tarım ve Orman Bakanlığı 6 Bölge Müdürlüğü, Bahçelievler Mahallesi Stadyum Caddesi No1 MerkezBURDUR adresindeki idaremize teslim etmek zorundadırlar.

 

D)İhaleye katılabilmek için aranan şartlar aşağıda çıkartılmıştır

 

1- İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

 

a) Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)

 

b) Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)

 

2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.)

 

3-Türkiye'de tebligat için adres göstermek (Ek-3).

 

4-Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

 

İsteklinin;

 

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.

 

b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.

 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve         görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil  Memurluğu’ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

 

5- İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek. (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

 

a) İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden aşağıda belirtilen faaliyetleri en az 1(bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek

 

     İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden faaliyetler; Konaklama tesisi işletmeciliği, A veya B Tipi Mesire Yeri İşletmeciliği, Tabiat Parkı İşletmeciliği, Günübirlik kullanım alanı işletmeciliği, Çadırlı-Karavanlı Kamp Alanı İşletmeciliği, Lokanta, Kafeterya, Kır Kahvesi veya Çay Bahçesi işletmeciliği vb. İş Deneyimi belgelerden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.

 

     Ayrıca, kompleks halinde işletmecilik faaliyeti içerisinde Restoran, Kafeterya, Kır Kahvesi, Çay Bahçesi İşletmeciliği yapan işletmeler. Kompleks halindeki işletmecilik faaliyeti içerisinde Restoran, Kafeterya işletmelerin; ilgili kurum, kuruluşlardan alınmış İşyeri Açma ve Çalışma  Ruhsatında tesisin belirtilmiş olması şarttı aranır.

 

b) İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden yukarıda belirtilen işletmecilik faaliyetlerinden en az birisini, en az  (bir) yıl gerçekleştirildiğini belgelemek yeterli kabul edilecektir.

 

c) İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği kabul edilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.

 

ç) İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl veya noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı).  Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile işletme ruhsat tarihi ile kira sözleşmesinin başlangıç tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.

 

d) İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.

 

e) İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.

 

6- İmza sirküleri vermek. İsteklinin;

 

a)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek.

 

b)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

 

c)Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.

 

7- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerin vermek.

 

8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun (Ek-1) ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

 

9- İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde Vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her ortak için belge vermek), (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

 

10- İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.  (Ortak girişim olması halinde her bir ortak için belge vermek), (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

 

11- İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek.  (Ortak girişim olması halinde her bir ortak için ayrı ayrı belge vermek), (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır).

 

12-İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması. (Ortak girişim olması halinde her bir ortak tarafından imzalanması.)

 

13- İhale dokümanları, mesai saatleri içinde Tarım ve Orman Bakanlığı, 6. Bölge Müdürlüğü Isparta Şube Müdürlüğü İstanbul Caddesi No 83 32200ISPARTA adresindeki ücretsiz olarak görülebilir.İşin adı belirtilmek sureti ile tablodaki belirtilen İhale doküman bedelinin Isparta  Döner Sermaye İşletme Hesabına yatırıldığına dair makbuz getirilmesi halinde aynı adresten temin edilebilir. İhaleye girecek olan isteklilerin 200,00 TL’yi (İkiyüz Türk Lirası) Tarım ve Orman Bakanlığı Isparta  Döner Sermaye İşletme Hesabına (Zıraat Bankası Gülkent Şubesi TR 35 0001 0027 2057 3617 0150 02 IBAN Nolu hesabına yatırmak suretiyle ödendi makbuzu karşılığında İhale Konusu Şartnameyi, aynı adresten satın almaları gerekmektedir.

 

14- İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10’ü TL tutarında geçici teminata ait alındı makbuzu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek. Tedavüldeki Türk parası ve nakit olarak ödenmek istenen geçici teminatın istekliler tarafından işin adına Tarım ve Orman Bakanlığı Isparta  Döner Sermaye İşletme Hesabına (Zıraat Bankası Gülkent Şubesi TR 35 0001 0027 2057 3617 0150 02 IBAN no) yatırılması zorunludur.

 

15- Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek. (Ek-2) (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.) (Ortak girişim olması halinde her bir ortak tarafından imzalanması.)

 

16-  İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin belirlenmesinde serbesttir.

 

 

 

 İlan olunur. 

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.


  Arsiv
  Arsiv
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  ARŞİV