banner73

02 Temmuz 2020 Perşembe

“KIDEM TAZMİNATIMA DOKUNMA”

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

13 Parti Halinde Toplam 47 Adet Yaban Keçisi Acente Kotalarının Avlattırılması İşi

15 Mayıs 2020 Cuma 17:23
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

6. Bölge Müdürlüğü

13 Parti Halinde Toplam 47 Adet Yaban Keçisi Acente Kotalarının Avlattırılması İşi

İhale İlanı

SIRA NO

NİTELİĞİ VE NİCELİĞİ

BULUNDUĞU İL/İLÇE

İHALE EDİLEN KOTA

SAYISI

MUHAMMEN BEDEL

(KDV HARİÇ)

TL

GEÇİCİ TEMİNAT %3(TL)

İHALE TARİHİ VE SAATİ

İHALE DOKÜMAN BEDELİ

1

Yazılıkaya DA                                               Yaban Keçisi

Sütçüler / Isparta

6

48.000,00 TL

1.440,00 TL

17.06.2020 09:30

200,00TL.

2

Sarıkaya YHGS                        Yaban Keçisi 1 Nolu Parti

Finike/ Antalya

6

105.000,00 TL

3.150,00 TL

17.06.2020 10:00

200,00TL

3

Sarıkaya YHGS                        Yaban Keçisi 2 Nolu Parti

Finike/ Antalya

5

87.500,00 TL

2.625,00 TL

17.06.2020 10:30

200,00TL

4

Düzlerçamı YHGS                Yaban Keçisi

Döşemealtı/ Antalya

2

34.000,00 TL

1.020,00 TL

17.06.2020 11:00

200,00TL

5

Cevizli Gidengelmez Dağı  YHGS                  Yaban Keçisi

Akseki / Antalya

5

92.500,00 TL

2.775,00 TL

17.06.2020 11:20

200,00TL

6

İbradı-Üzümdere YHGS                           Yaban Keçisi

İbradı / Antalya

3

36.000,00 TL

1.080,00 TL

17.06.2020 11:40

200,00TL

7

Kaş-Kıbrısçayı YHGS                    Yaban Keçisi

Kaş / Antalya

4

68.000,00 TL

2.040,00 TL

17.06.2020 12:00

200,00TL

8

İbradı DA                                                            Yaban Keçisi

İbradı/ Antalya

3

84.000,00 TL

2.520,00 TL

17.06.2020 12:20

200,00TL

9

Kaş Asas DA                                          Yaban Keçisi

Kaş / Antalya

2

22.000,00 TL

660,00 TL

17.06.2020 14:00

200,00TL

10

Akseki DA                                           Yaban Keçisi

Akseki / Antalya

5

67.500,00 TL

2.025,00 TL

17.06.2020 14:20

200,00TL

11

Gazipaşa Sivastı Çığlık GA                                          Yaban Keçisi

Gazipaşa/ Antalya

3

88.500,00 TL

2.655,00 TL

17.06.2020 14:40

200,00TL

12

Alanya- Dimçayı YHGS

Yaban Keçisi

Alanya / ANTALYA

2

22.000,00 TL

660,00 TL

17.06.2020 15:00

200,00TL

13

Sivridağ YHGS

Yaban Keçisi

Konyaaltı/

ANTALYA

1

11.000,00 TL

330,00 TL

17.06.2020 15:20

200,00TL

 

1. Yukarıda miktarları belirtilen 13 parti halinde toplam 47 adet yaban keçisi kotalarının avlattırılması işi 17.06.2020 Çarşamba günü yukarıda belirtilen saatlerde tablodaki sırasına göre, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 C maddesine istinaden “AÇIK TEKLİF USULÜ” ile ihale edilecektir.

2. Yukarıda belirtilmekte olan Yaban Keçisi Avlanma Kotaları 1-13 arası teklif zarfları 17.06.2020 Çarşamba günü saat 09:30’a kadar,  ihalenin yapılacağı  Bahçelievler Mahallesi Stadyum Cad. No:1 BURDUR/MERKEZ adresindeki 6. Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda sıra numaralı alındılar karşılığında idaremize teslim edilecektir.

3. İhale Şartnamesi ve diğer eklerin temin yeri:

3.1- 1 nolu Acente kotası ihalesi için Isparta Şube Müdürlüğünün İstanbul Caddesi No: 83 32200/ISPARTA adresinden mesai saatleri içinde temin edilebilecektir. (doküman bedeli Isparta Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin, Ziraat Bankası, Isparta Gülkent Şubesindeki TR35 0001 0027 2057 3617 0150 02 nolu hesabına kota adı veya sıra numarası belirtilerek yatırılacaktır.)

3.2- Kota Sıra 2’den 13. Sıra numarasına kadarki Kotaların İhale şartnamesi ve diğer ekleri Tarım ve Orman Bakanlığı, 6. Bölge Müdürlüğü, Antalya Şube Müdürlüğü Sedir Mahallesi Vatan Bulvarı No:2 42 Nolu Oda (Orman Bölge Md. Site İçi) Muratpaşa/ANTALYA adresinden, temin edilebilir. (Doküman bedeli Antalya Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin, Ziraat Bankası Güllük Şubesi nezdinde ki TR98 0001 0025 7557 3532 4150 02 nolu hesabına kota adı veya sıra numarası belirtilerek yatırılacaktır.)

4. İhaleye katılabilmek için aranan şartlar aşağıda çıkartılmıştır:

                 4.1. İsteklinin;

a)   Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi zorunludur.)

b)   Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)

          4.2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak (Tüzel Kişilerde bu koşul aranmaz)

          4.3. Türkiye'de tebligat için adres göstermek,

          4.4. İstekli Acenteye ait Bakanlıkça verilen “Av Turizmi İzin Belgesi”nin aslı ya da noter onaylı örneğini vermek,

         4.5. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek.

a)   Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir Ticaret Sicil Kayıt ve Faaliyet belgesi vermek.

b)   Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair Ticaret Sicil Kayıt ve Faaliyet belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.

c)    Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek.

        4.6. İmza sirküleri vermek. İsteklinin;

a)   Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermek.

b)   Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c)    Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.

        4.7. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım olması durumunda; acente adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılan kimselerin noter onaylı imza beyannamesini vermek.

        4.8. İsteklilerin ortak girişimle ihaleye katılacak olması durumunda bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek (ihalenin üzerinde kalması durumunda noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca İş ortaklığının bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri aracılığıyla imzalarlar.

         4.9. Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek. (İnternet üzerinden sorgulanabilir dilekçe numarası, sorgu numarası vb. içeren belge asıl kabul edilecektir.)

         4.10. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak koşuluyla bağlı olduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Sigortalar Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (İnternet üzerinden sorgulanabilir dilekçe numarası, sorgu numarası vb. içeren belge asıl kabul edilecektir.)

         4.11. İhale dokümanı satın alındığına dair belge ile ihale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair ihale şartnamesinin her sayfası İstekli tarafından kaşelenip imzalanarak ihale teklif dosyasına eklenmelidir.  (Ortak girişimlerde herhangi bir ortağın ihale dokümanı satın alması yeterlidir, ancak ihale şartnamesi tüm ortaklarca imzalanarak ihale teklif dosyasına eklenmelidir.)

   4.12. Geçici Teminata ilişkin belgeleri vermek.

a) Banka Teminat Mektupları:

aa)- 1 nolu ihale için Isparta Şube Müdürlüğü adına

ab) 2’den 13’e kadarki ihaleler için Tarım ve Orman Bakanlığı, 6. Bölge Müdürlüğü, Antalya Şube Müdürlüğü adına,

muhammen bedelin % 3’ü oranında alınmış süresiz banka teminat mektubunun 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27.maddesine uygun olması şarttır. Şube içi limitleri gösterilecektir.

         b) Tedavüldeki Türk parası olarak nakit teminat verilecekse; muhammen bedelin % 3 oranında hazırlanmış nakit tutar;

ba) 1 nolu ihale için Isparta Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin, T.C. Ziraat Bankası, Isparta Gülkent Şubesindeki TR35 0001 0027 2057 3617 0150 02 nolu hesabına,

bb) 2’den 13’e kadarki İhaleler için Tarım ve Orman Bakanlığı, 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğüne hitaben ve işin adına olmak kaydıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı, 6. Bölge Müdürlüğü, Antalya Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin, Ziraat Bankası Güllük Şubesi nezdinde ki TR98 0001 0025 7557 3532 4150 02 nolu hesabına yatırılarak makbuzun aslı diğer evraklarla birlikte verilecektir.

5. İsteklilerin ortak girişim olması halinde geçici teminata ilişkin belgeler hariç diğer tüm belgeler tüm ortaklar için ayrı ayrı hazırlanır.

6. Her türlü vergi, resim, noter harcı, ücretleri alıcıya aittir.

7. Bu ihaleye teklif verecek olanların, her bir parti teklifi için ihale dokümanlarını ayrı ayrı satın almaları zorunludur. (Ortak girişimlerde bir ortağın satın alması yeterlidir.)

8. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin belirlenmesinde serbesttir.

İlan olunur.

 

                                  

Tarım ve Orman Bakanlığı

6. Bölge Müdürlüğü

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.


  Arsiv
  Arsiv
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  ARŞİV