banner66

24 Mart 2019 Pazar

BU TEŞVİKLERİ KAÇIRMAYIN!

GIDA MALZEMELERİ, TEMİZLİK MALZEMELERİ, BASILI EVRAK VE TIBBİ GAZ SATIN ALINACAKTIR

BURDUR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

31 Mart 2018 Cumartesi 11:01
GIDA MALZEMELERİ, TEMİZLİK MALZEMELERİ, BASILI EVRAK VE TIBBİ GAZ SATIN ALINACAKTIR

GIDA MALZEMELERİ, TEMİZLİK MALZEMELERİ, BASILI EVRAK VE TIBBİ GAZ SATIN ALINACAKTIR

BURDUR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Gıda Malzemeleri, Temizlik Malzemeleri, Basılı Evrak ve Tıbbi Gaz Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/136050

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

YENI MAH. İSMET İNÖNÜ BULVARI NO:42 15030 BURDUR MERKEZ/BURDUR

b) Telefon ve faks numarası

:

2482334859 - 2482352083

c) Elektronik Posta Adresi

:

burdur@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

64 Kısım Gıda Malzemeleri, Temizlik Malzemeleri, Basılı Evrak ve Tıbbi Gaz
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Sağlık Tesislerinin alacakları Gıda Malzemeleri, Temizlik Malzemeleri, Basılı Evrak ve Tıbbi Gazlar ihtiyaç listesinde belirtilen ilgili idarelerin depolarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Gıda malzemeleri mesai saatleri içerisinde ve malzemenin cinsine göre; Kuru Gıda Malzemeleri: Burdur ve Bucak Devlet Hastanelerinde siparişe göre 15 gün aralıklarla, Gölhisar ve Yeşilova Devlet Hastanelerinde siparişe göre 3 ay aralıklarla ve siparişten sonra en geç 72 saat içinde, Balık: İdarelerin talebi üzerine en geç 24 saat içinde, ilgili idarelere en geç saat 13:00' a kadar teslim edilecektir. Gıda malzemelerinde sipariş edilen miktarın ihtiyacı karşılamaması durumunda yukarıdaki sürelerden önce de idarelerce malzeme istenebilecek ve yüklenici teslim etmekle yükümlü olacaktır. Muayene ve Kabul Komisyonu raporu üzerine red edilen gıda malzemelerinin aynı gün saat 15.30 'a kadar yenisi teslim edilecektir. Belirtilen süre içinde teslim edilmeyen gıda malzemeleri piyasadan yüklenici adına ilgili idare tarafından alınacak ve fatura yüklenici adına kestirilecektir. Yüklenici tarafından ödenmemesi durumunda hakedişinden kesilerek tedarik edilen firmaya ödeme yapılacaktır. Basılı Evraklar idarelerin talebine göre peyderpey teslim edilecektir. Bu teslim 2 (iki) defadan fazla olmayacaktır; Acil durumlarda ek sipariş çekilebilecektir. Talep yazısının yükleniciye tebliğinden (fax) itibaren 10 gün içerisinde istenen miktardaki malzemeler ilgili sağlık tesislerinin depolarına mesai saatleri (08.00-16.30) içinde teslim edilecektir. Mesai saatleri dışında getirilen malzemelerin zayiinden kurumlar sorumlu değildir. Temizlik malzemeleri için talep yazısının yükleniciye tebliğinden (Fax ile) itibaren 10 gün içerisinde istenen miktardaki malzemeler bağlı kurumların depolarına mesai saatleri (08.00-16.30)içinde teslim edilecektir. İdarelerin talebine göre peyderpey teslim edilecektir.Bu teslim 4 (dört) defadan fazla olmayacaktır; Acil durumlarda ek sipariş çekilebilecektir. Ancak toz deterjanların teslimi 6(altı) defadan fazla olmayacak olup ürünlerin fabrika çıkışları muayenede belgelenecektir. Mesai saatleri dışında getirilen Malzemelerin zayiinden kurumlar sorumlu değildir. Kurumların malzeme miktarlarını gösterir liste ihale dokümanına eklenmiştir. Tıbbi Gazlar ilgili idarenin siparişine göre sözleşme süresi boyunca peyderpey teslim edilecektir. Yüklenici, Tıbbi gaz tanklarına veya depolarına hafta içi ve hafta sonu, resmi tatil ve bayram günleri de dahil olmak üzere haftada 7 Gün 24 saat esasına göre tüm gazların teslimatını hastanelerimizin ihtiyacı doğrultusunda sağlayacaktır. Hizmeti aksatmayacak şekilde siparişe müteakip en geç 48 saat içerisinde teslimat yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

24.04.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler teklif ettikleri tıbbi gazlara ait:
-Sağlık bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen Medikal Amaçlı Gazlara ait üretim, dolum izin belgesi.
-Ticari faaliyetlerini gösterdiği İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış Medikal Gaz Depolama ve Dağıtım İzin Belgesi,
-Depolama ve Dağıtım Tesisleri için Sorumlu Personel İzin Belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BURDUR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ (1. KAT) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Burdur İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi 1. Kat adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.


  Arsiv
  Arsiv
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  ARŞİV